Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, hành động về tầm quan trọng của việc phải bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác truyền thông chính sách. 

Báo chí có vai trò lớn trong truyền thông chính sách. Ảnh minh họa

Đồng thời, tăng cường truyền thông các chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên báo chí và các loại hình truyền thông khác nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực thi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả; bám sát hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan trong thực hiện truyền thông chính sách. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện truyền thông chính sách. 

Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Bồi dưỡng, tập huấn; Bố trí, sắp xếp đội ngũ làm công tác truyền thông, chính sách; Công khai thông tin; Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; Công tác truyền thông chính sách; Quản lý thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội và xử lý vi phạm.

Để thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trên, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng nội dung truyền thông chính sách cho các cơ quan báo chí, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đồng thuận trong nhân dân. 

Minh Vy