ngầm hóa điện

Cập nhập tin tức ngầm hóa điện

Giai đoạn 2021-2025, khối lượng ngầm hóa lưới điện trung thế bình quân là 100 km/năm, đối với lưới điện hạ thế là 160 km/năm tại TP.HCM.