Show your work

Cập nhập tin tức Show your work

Nghệ thuật PR bản thân

Show your work - “nói về công việc của bạn” là cái tên chính xác gắn với nội dung cuốn sách, còn insight (nghĩa ẩn dụ) của sách mới là “Nghệ thuật PR bản thân”.