tấm gương

Cập nhập tin tức tấm gương

Theo ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, một việc làm tốt của công dân, của cán bộ, công chức là tấm gương sáng cho rất nhiều người trong cộng đồng.