The Sympathizer

Cập nhập tin tức The Sympathizer

Kỳ Duyên vào vai vợ của Tướng quân (Lê), là một quý bà thanh lịch và quyền uy trong "The Sympathizer".