Upgrade Points

Cập nhập tin tức Upgrade Points

FIFA Online 3 xuất hiện tính năng ép thẻ mới

Các huấn luận viên trong Fifa Online 3 sắp sửa được trải nghiệm một kiểu ép thẻ rất đặc biệt ở phiên bản mới sắp tới.