Vay nước ngoài đầu tư lỗ nặng: Giải cứu dự án âm vốn 2.000 tỷ