Dùng tay giữ tôn thay dây buộc trên thùng xe tải - Hết khôn dồn đến dại