- Xin Bí thư Tỉnh ủy cho biết mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới (2016-2020)?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xác định mục tiêu quan trọng là tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đồng bộ. Chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển-đảo.

Trên cơ sở đó, phấn đấu đưa Kiên Giang trở thành tỉnh khá trong cả nước. Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.000 USD; sản lượng lương thực 5 triệu tấn, khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bêtông hóa; 99% số hộ sử dụng điện; 90% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015; giải quyết việc làm từ 35.000-40.000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá cần chỉ đạo quyết liệt đó là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài việc chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế. 

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường công tác dân vận, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, bộ máy. 

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quyết liệt, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh, thúc đẩy Kiên Giang phát triển ngày càng giàu mạnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Kiên Giang.

- Đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết rõ hơn vấn đề này?

​Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế là chủ trương đã được Trung ương xác định. 

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án và đã trình các cấp có thẩm quyền ở Trung ương xem xét quyết định. Tỉnh xác định phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế là mũi đột phá, tạo sức bật thúc đẩy kinh tế-xã hội Kiên Giang phát triển. Sắp tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Đề án phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế” sau khi có quyết định của Trung ương.

Xây dựng và phát triển Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu kinh tế trực thuộc tỉnh để tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh. Trước mắt, xây dựng, hoàn thiện thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảo Phú Quốc phù hợp với định hướng phát triển. Phối hợp hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc; xây dựng thể chế, chính sách có tính đột phá, có sức cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, thị trường vào đầu tư. Từng bước phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch-dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới.

- Một trong những hạn chế cản trở quá trình phát triển của Kiên Giang là thiếu nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh thời gian qua cũng như hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
 

​Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Một trong những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới để Kiên Giang phát triển chính là tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới và lâu dài. Vì vậy, tỉnh sẽ xác định những ngành mũi nhọn, những ngành cần tập trung phát triển để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Điển hình là nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch; nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và những ngành nghề quan trọng khác. 

Như vậy, Kiên Giang sẽ xây dựng đề án, chương trình cụ thể để tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn tới, trong đó phát huy tốt nhất khả năng của các cơ sở, hệ thống trường đào tạo của tỉnh; đồng thời hợp tác liên kết đào tạo với các tỉnh, thành phố trong nước, các nước trong khu vực và thế giới để nâng cao hơn chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu phát triển của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có trách nhiệm cao và tận tụy phục vụ nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo TTXVN