Ban chấp hành TƯ

Cập nhập tin tức Ban chấp hành TƯ

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược gồm các ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh...

1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng 12

Theo tin từ cuộc thông báo cho đoàn ngoại giao chiều nay, 99,9% trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc có trình độ đại học trở lên.

Công tác nhân sự quan hệ vận mệnh Đảng

Tổng bí thư nhấn mạnh công tác nhân sự TƯ có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.