Đại hội Đảng

Cập nhập tin tức Đại hội Đảng

Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương 4 phải từ trên làm xuống chứ không phải từ dưới làm lên - ông Phạm Thế Duyệt nói.

Trung ương bàn tiếp về nhân sự

Trong ngày làm việc thứ 7 (20/12), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho ý kiến vào một số báo cáo và tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa tới.

Tiếp thu tối đa góp ý xác đáng cho dự thảo văn kiện

Trưởng Tiểu ban Văn kiện - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về ý kiến thảo luận ở Đại hội Đảng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.