Theo quy trình công tác nhân sự, các ủy viên Trung ương khóa 11 cả chính thức và dự khuyết viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Vấn đề nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 là một trong 4 nội dung lớn, trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là công việc hết sức hệ trọng”.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư cho biết tại hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự UB Kiểm tra Trung ương khóa 12.

{keywords}

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các ủy viên Trung ương khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên Trung ương khóa 12 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự UB Kiểm tra Trung ương.

Theo quy trình công tác nhân sự, các ủy viên Trung ương khóa này (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Thực hiện phương hướng công tác nhân sự, hội nghị Trung ương 12 (tháng 10/2015) đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa tới (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất các ủỦy viên Trung ương khóa này đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử khóa sau và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa sau.

{keywords}

Ngay sau hội nghị Trung ương 12, tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc biệt” là ủy viên Trung ương khóa 11 tái cử khóa 12; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Theo Chinhphu.vn