Đỗ Duy Thường

Cập nhập tin tức Đỗ Duy Thường

Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội

Ông Đỗ Duy Thường đề nghị thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội để thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới.