Hà Nội cũng nóng không kém

Chuyện đánh nhau của bố Nô

Không được thắc mắc về định luật thì Nô hỏi về Newton đường không thầy?

Trở mặt quá nhanh

Nói gì để khỏi chết đây?

Tao tên Gì

Đứa nào dám nói?

 

Ảnh: Sưu tầm