Có 48% trong số những người trả lời đưa ra đáp án đúng, và thời gian trung bình để giải phép toán này là 22 giây. Bạn có thể làm được?

Đề bài: Hãy đặt bất cứ dấu hiệu toán học nào giữa các số 1 này để có kết quả đúng.

         1 1 1 1 = 5

  • Nguyễn Thảo