giấy cam kết

Cập nhập tin tức giấy cam kết

Ngày khởi công nhà, chồng bỗng đưa tờ cam kết ép tôi ký tên

Thợ vừa khởi công xây nhà, tối đó, chồng đã ép tôi phải ký vào tờ giấy cam kết liên quan đến đất đai.