hiệp ước biển cả

Cập nhập tin tức hiệp ước biển cả

Liên Hợp Quốc thông qua hiệp định lịch sử về biển cả

Sau gần 20 năm vận động và đàm phán, Liên Hợp Quốc đã thông qua hiệp định đầu tiên trong lịch sử về bảo vệ các vùng biển quốc tế.