Khi lòng dân đồng thuận

Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ.

 - Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn bao giờ hết!

Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thiêng liêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước đi tới 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đáp lại yêu cầu tha thiết của đồng bào, Đảng chúng ta đang nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của chế độ mới của nhân dân mà hơn 70 năm qua cả dân tộc kỳ công xây dựng và bảo vệ bằng mọi giá.

Trọng trách lịch sử của Đảng

Đảng cầu thị tự phê bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, với linh hồn là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mà việc trọng tâm trước mắt là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người “đứng mũi chịu sào” trước lịch sử, do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó!

Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. Và, chưa bao giờ như hôm nay, chúng ta cũng đang sống trong không gian lịch sử của một “thế giới phẳng” và không phẳng. Do đó, sự an nguy dân tộc, lẽ hưng vong đất nước chỉ trong khoảng trở một bàn tay, nên càng phải thận trọng trong mỗi quyết định, tỉnh táo và linh hoạt trên từng chặng đường và mỗi bước đi lên.

{keywords}
Chúng ta bước tiếp tục sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ, với sự tự tin của những thành công 30 năm qua - nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự thành công thực hiện những quyết sách của Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong bối cảnh ấy, trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định về nguyên tắc và sáng tạo, linh hoạt không ngừng ở phương lược hành xử...mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn...của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi... của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc...đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta! Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh giữ vững nguyên tắc và quyền biến hành xử bảo vệ lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào, của bất cứ ai, vì nền độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

Không thể đổ lỗi cho quá khứ và càng không thể chỉ biết giành và làm tất cả vì hiện tại mà cần tiên lượng và phải giải quyết ngay từ lúc này những tiền đề vững chắc và tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Phải giữ lấy “lộc cho tương lai”! Trái điều đó là gieo họa cho mai sau! Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã và đang hành xử như thế, như tinh thần ông cha ta đã nối đời nguyền giữ trọn Tổ quốc này, một cách kiên định: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”; Đại Việt “hùng cứ một phương” bất khả xâm phạm...đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, mà đỉnh cao là sự nghiệp đổi mới, tiếp tục tiến những bước quan trọng hơn, có ý nghĩa lịch sử to lớn hơn, trong tương lai.

Đó là lý tưởng sống, là mục tiêu hành động, là trọng trách lịch sử của Đảng ta!

Trọng trách đó không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do nhân dân ta làm chủ! Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời Người những canh cánh bên lòng điều đó và mọi người dân ai cũng trăn trở về điều đó!

Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi mới theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”, “thực dụng chính trị”...lại nhất là người giữ cương vị đứng đầu...là người có lỗi.

Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, sa vào tham nhũng quyền lực, ăn cắp của công, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích...người đó mang trọng tội. Ai mưu toan xâm hại lợi ích quốc gia... kẻ đó phải bị trừng phạt...

Hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ! Đó cũng chính là đạo lý dân tộc thiêng liêng nhất và chính là pháp lý đất nước công minh, nghiêm khắc nhất! Lúc này, chỉ cần không làm gì cả, ngoảnh mặt thờ ơ với vận mệnh đất nước cũng là có tội!

Hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, hiện nay, chúng ta, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn dân tộc ấy.

Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia dân tộc, của nhân dân ta vi phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp.

Đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ do ấy lại do chúng ta tự tạo ra; trong khi những thế lực chung quanh ta, ở xa ta, có kẻ những rắp mong dân tộc Việt Nam ta hèn yếu, suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của gần 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng hỗn loạn, thậm chí trở thành bạc nhược hoặc rơi vào vòng nô lệ.

Lúc ấy, thử hỏi mọi sự hối hận, dù là thành tâm, liệu có kịp không!?

{keywords}
Không thể đổ lỗi cho quá khứ và càng không thể chỉ biết giành và làm tất cả vì hiện tại mà cần tiên lượng và phải giải quyết ngay từ lúc này những tiền đề vững chắc và tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn bao giờ hết! Bởi khi lòng dân đồng thuận và thống nhất với ý chí của Đảng sẽ làm nên sức mạnh vô địch, như dân tộc ta đã trải nghiệm gần một thế kỷ qua.

Và, hơn hết lúc nào, kẻ thù đang bằng mọi thủ đoạn gây nghi ngờ, khoét sâu và mưu toan chia cắt mối sinh tồn tự nhiên Đảng với nhân dân đó, làm cho Đảng suy yếu vì mất đi cơ sở xã hội - chính trị, kích động nhân dân ngoảnh mặt với “đứa con nòi” của chính mình. Vì, như ông cha ta từng nói: Ai thuận lòng dân thì sẽ giữ được thiên hạ. Do đó, đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành trình quan trọng và khó khăn này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải nghiêm trị.

Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là thâm độc và hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ Đảng chúng ta không sống trong lòng dân tộc và Đảng ta không kết thành một khối thống nhất! Lịch sử dân tộc ta trải đã mấy nghìn năm cho thấy, khi trên dưới vua tôi một lòng, cả nước góp sức, đồng bào khắp cõi núi sông hòa thuận, thì không một kẻ nào xâm lăng Tổ quốc, dù hung bạo và thâm độc tới đâu, không bị đánh bại!

Nhưng, công việc lúc này khó khăn và cấp bách gấp bội các công cuộc chống giặc xâm lăng, vì chúng ta phải đánh bại những giặc nội xâm - lợi ích nhóm, quốc nạn tham nhũng, tệ xa dân...đang làm “tự chuyển hóa” không ít người, có nguy cơ kết tụ thành “khối u ác tính” làm băng hoại chế độ, làm suy vong dân tộc và làm Đảng cáo chung...mà tất cả lại nằm ở trong chính chúng ta. Đây là “cuộc chiến đấu khổng lồ”, “cuộc tự giải phẫu khắc nghiệt” vì sự sống còn của chế độ, vì danh dự đất nước và dân tộc chúng ta! Liêm sỉ mỗi người và Quốc sỉ Việt Nam thống nhất trong nhau!

Tràn đầy hy vọng tương lai!

Trải qua 88 năm, với chân lý “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng - “đứa con nòi” của nhân dân Việt Nam cùng dân tộc ta san bằng mọi chướng ngại, đánh tan mọi kẻ xâm lược, giữ gìn và không ngừng phát triển tất cả giang san và di sản mà ông cha mấy ngàn năm truyền lại!

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực, ngay lúc này đây, vẫn đang cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược của dân tộc, về lợi ích chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chiến lược chủ yếu đại đoàn kết toàn dân tộc của cách mạng nước nhà! Giang sơn thống nhất một dải, nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lợi ích quốc gia dân tộc trên con đường xã hội chủ nghĩa, hiện nay, phải được bảo vệ bằng mọi giá, trên nền móng sức mạnh vô địch của nhân dân.

Đó là tầm nhìn chính trị chiến lược, là mục tiêu chiến lược, là quyết sách chiến lược của Đảng!

Suốt 88 năm qua, Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia, vì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng tự nhiên “gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, bất chấp bao kẻ rắp mưu chia rẽ, phá hoại, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ân bội nghĩa với ông cha! Đó là đạo lý, là liêm sỉ và lương tâm tự nhiên của “đứa con nòi” của Đảng!

Và, 88 năm qua, Đảng mãi kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình hữu ái dân tộc cao cả và nghĩa tình nhân loại thiêng liêng. Mặc cho vật đổi sao dời, dù cho thế gian biến cải, Đảng kiên định cùng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ nguyện chung sức dựng xây nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ một thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI! Hiện nay, 185 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đặt mối bang giao với Việt Nam, và chúng ta đặt mối giao thương với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp các châu lục trên hoàn cầu. Vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam không thể gì xuyên tạc và hạ thấp. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”!

Đó là đạo lý tình hữu ái nhân loại trên đời, là phẩm giá đạo đức, là văn minh của Đảng!

Chúng ta bước tiếp tục sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ, với sự tự tin của những thành công 30 năm qua - nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự thành công thực hiện những quyết sách của Đại hội XII của Đảng. Khép lại năm 2017 đất nước càng vững vàng trong vị thế là “điểm đến” tin cậy và an toàn của các quốc gia, dân tộc bạn bè từ khắp các châu lục; một trong số không nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng: 6,81% và hội tụ một năm APEC Việt Nam thành công..., dù trong cơn bão táp suy thoái kinh tế toàn cầu suốt thập niên qua và sự bất ổn của tình hình châu lục và thế giới mấy năm nay. Đó là cơ sở căn bản, là động lực to lớn và mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn thể dân tộc ta vững tâm đi tới tương lai.

Tròn 88 Mùa Xuân với Đảng của dân tộc Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chúng ta, đứa “con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động”, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân Việt Nam - 88 mùa Xuân “phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình”, Đảng ta luôn giữ gìn và nỗ lực xứng đáng “là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”(1)! Tiếp tục truyền thống mấy ngàn năm dân tộc vẻ vang, với thành quả to lớn của 30 năm thực thi sự nghiệp đổi mới, với động lực năm 2017, dưới ngọn cờ của Đảng, tiền đồ tươi sáng của dân tộc nhất định rộng mở, sinh động và bền vững!

Chào Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ nguyên Việt Nam độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tiếp tục phát triển vững vàng trên nền móng: Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn!.

Nhị Lê

--------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 403

Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Trong đại cuộc sinh tử chống tham nhũng, không dung thứ bất cứ ai, những phe nhóm nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của Dân tộc, của Nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa!

Sống, gần dân; về, giữa lòng dân

Sống, gần dân; về, giữa lòng dân

Sống, một lòng vì nước vì dân. Chết, vì cách mạng, vì dân, vì nước, người cộng sản đến với cái chết thật thanh thản, nhẹ nhàng, chẳng chút so đo hơn thiệt!

Muốn dân tin, hãy điểm rõ mặt ‘một bộ phận không nhỏ’

Muốn dân tin, hãy điểm rõ mặt ‘một bộ phận không nhỏ’

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, câu hỏi những ai là thành viên trong cái “một bộ phận không nhỏ” suy thoái về đạo đức, lối sống được trả lời và điểm từng mặt, chỉ từng tên nhiều đến thế.   

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

Những nhân vật có biệt danh “Út Trọc”, “Vũ Nhôm”, “Hot girl xứ Thanh”... liệu có mối liên hệ nào chăng?

Đâu chỉ là ông Đinh La Thăng?

Đâu chỉ là ông Đinh La Thăng?

Dư luận đừng quá ồn ào, cũng đừng hoan hỉ thái quá về việc ông Đinh La Thăng và một loạt nhân vật nguyên là quan chức lớn thuộc tập đoàn dầu khí lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

tin nổi bật

Tầm nhìn quốc gia Qatar qua lăng kính World Cup

Qatar đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đưa sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất trên toàn cầu đến Thế giới Ả Rập và Hồi giáo.

Ông Sáu Dân và đổi mới thể chế

Ngày 9/8/1995, trước Đại hội Đảng lần thứ 8, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức thư tâm huyết cho Bộ Chính trị nêu quan điểm, tư tưởng, khuyến nghị và cảnh báo về một số vấn đề có tầm chiến lược đối với đất nước vào thời điểm lịch sử đó.

‘Ý Đảng, lòng Dân’

Hôm qua, một người bạn của tôi thông báo, chị đã không rút trước hạn món tiền gửi ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt. Tôi biết, tâm lý chị cũng khá cồn cào vì chị liên tục hỏi ý kiến của tôi trong cả tuần trước.

Nhà lãnh đạo dám chịu trách nhiệm “phá rào”

“Sử học không nên chỉ đánh giá một con người xem họ đạt đến đỉnh cao nào mà còn phải xem khi họ nằm xuống, đã có bao nhiêu dòng nước mắt”.

Nhà giáo là nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục

Bộ trưởng GĐ-ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, nhà giáo là nguồn lực quan trọng nhất của ngành. Đầu tư cho nhà giáo chính là yếu tố nền tảng của nền tảng, quyết định đến chất lượng và sự thành công của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hỏi là việc đầu tiên của học

Thời 4.0 hỏi là việc đầu tiên của sự học. Thực tế cho thấy, có những câu hỏi làm thay đổi thế giới

Một sáng kiến cho trái phiếu doanh nghiệp

Đang có nhiều ý tưởng mới mẻ hiến kế cho vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, nhưng vấn đề là nguồn “tiền tươi thóc thật” ở đâu ra và ai sẽ là người thực hiện để đảm bảo hiệu quả? Tuần Việt Nam xin giới tiệu ý tưởng của chuyên gia Phạm Xuân Hòe.

Tư duy, cách làm mới và một câu chuyện cũ

"Người dân đang cần, doanh nghiệp đang cần. Các đồng chí có suy nghĩ việc này không? Vấn đề đặt ra là phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận, cách làm".

Sứ mệnh người thầy

"Dạy chữ- dạy người" từ bao đời nay luôn là sứ mệnh thiêng liêng của những người làm thầy. Ngày hôm nay, sứ mệnh ấy càng trở nên vĩ đại hơn và cũng khó khăn hơn để đào tạo và dẫn dắt thế hệ trẻ con đường xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và giấc mơ kéo dài của Trump

Các cuộc bầu cử giữa kỳ trong lịch sử nước Mỹ, đảng cầm quyền thường thất bại. Năm nay đảng Cộng hòa được dự báo sẽ giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra.

Dám làm vì dân

Trong bối cảnh đất nước cần hồi phục nhanh hơn sau đại dịch, nhiều vấn đề đang tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống xã hội đòi hỏi phải có những quyết sách và hành động sớm thì những người dám nghĩ, dám làm càng cần thiết hơn bất cứ lúc nào.

Người thầy và nền tảng số

Nghề dạy học, đã vất vả càng thêm gian lao. Nhưng, hơn lúc nào hết đối với vận hội của đất nước, nghề dạy học đã tôn quý lại càng tôn quý. Sứ mệnh vinh quang càng thêm vinh quang.

Với trái phiếu doanh nghiệp cần nuôi dưỡng lòng tin

Trong tình thế khẩn cấp hiện nay cần củng cố lòng tin của nhà đầu tư, không để xuất hiện tâm lý đám đông, không để mồi lửa có không gian phát triển.

Chuyện của một doanh nhân

Gần đây, một bạn doanh nhân tha thiết muốn gặp tôi. Mở đầu cuộc gặp, cậu ấy nói ngắn gọn: “Em mất thanh khoản rồi. Em cần lời khuyên!”.

Muốn đi đầu, phải đi đầu về cái mới

Phát triển nhanh thì cần không gian mới, tài nguyên mới và đổi mới sáng tạo.