Nghị quyết 18

Cập nhập tin tức Nghị quyết 18

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành

Bộ Nội vụ sẽ tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ từ khóa XII - XV để xác định rõ phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, ngành; xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa mới.

Yêu cầu chuyển nhiệm vụ Nhà nước không nhất thiết phải làm cho doanh nghiệp

Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết chuyển cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm những nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện.

Bãi bỏ khung giá đất, sửa luật định giá đất theo thị trường

Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường. Sửa đổi, bổ sung phương pháp định giá đất (quy định tại Nghị định) và nội dung, nguyên tắc ưu tiên khi áp dụng các phương pháp định giá đất cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Thực hiện tốt nghị quyết 18 TƯ 6, bộ máy tinh gọn không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn ra tiền, ra gạo.