Phạm Minh Huân

Cập nhập tin tức Phạm Minh Huân

Bộ Luật lao động chưa tính đến cách mạng 4.0

 - Mục tiêu lâu dài của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác phải là tăng lương, giảm giờ làm, nhưng đó mục tiêu dài hạn, khi đất nước có tiềm lực. 

Vẫn 'công chức đút chân gầm bàn' thì lấy ai làm thật?

Triển khai mở rộng người tham gia BHXH bắt buộc thành công hay không, cần sự thay đổi đột phá ngay từ việc thực thi chính sách của ngành BHXH.