Vivaldi

Cập nhập tin tức Vivaldi

Trình duyệt này đã khiến tôi từ bỏ Chrome và Firefox suốt 8 tháng như thế nào?

Tưởng như chỉ là một trình duyệt cùng mẹ khác cha với Chrome, nhưng Vivaldi thực sự mang lại các trải nghiệm khác biệt khi so với sản phẩm của Google.