Vũ Duy Khánh ngã lộn nhào khỏi sân khấu khi đang biểu diễn