Thận trọng cấp phép hãng bay mới để tránh những đổ vỡ