Tổng Kiểm toán Nhà nước: ‘Tôi cũng bị nhờ vả, xin xỏ’