Từ vụ trường Gateway, 7 cách giúp cha mẹ tránh quên con trên xe hơi