Thêm dịch corona, nông sản Việt xuất khẩu khó chồng khó