Thủ tướng: Công an nhân dân phải trọng dân, gần dân...