doanh nghiệp CNHT

Cập nhập tin tức doanh nghiệp CNHT

Cải tiến sản xuất và phát triển bền vững để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu với các tiêu chí khắt khe của các doanh nghiệp đầu chuỗi, chỉ những doanh nghiệp CNHT có sản phẩm tốt, giá thành phù hợp và có nhiều tiêu chí khác mới có thể đáp ứng được.

"Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phải định hướng được làm cái gì và cho ai..."

Làm cái gì và làm cho ai?... là một câu hỏi rất khó đối với nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Chuyển đổi Lean 4.0 dẫn dắt phát triển năng lực các doanh nghiệp CNHT

Mạng lưới nhỏ doanh nghiệp CNHT có năng lực chuyển đổi LEAN mạnh sẽ góp phần tăng năng suất hằng năm, phát triển năng lực quản trị - cải tiến vận hành bền vững.

Doanh nghiệp CNHT đang đứng trước cơ hội rất lớn, cần phải nắm bắt

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp ở đầu chuỗi họ chuyển dịch về Việt Nam. Đây là cơ hội rất lớn, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nắm bắt.