Doanh nghiệp CNHT

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp CNHT

Mạng lưới nhỏ doanh nghiệp CNHT có năng lực chuyển đổi LEAN mạnh sẽ góp phần tăng năng suất hằng năm, phát triển năng lực quản trị - cải tiến vận hành bền vững.

Doanh nghiệp CNHT đang đứng trước cơ hội rất lớn, cần phải nắm bắt

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp ở đầu chuỗi họ chuyển dịch về Việt Nam. Đây là cơ hội rất lớn, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nắm bắt.