“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác định thực hiện Cuộc vận động là nội dung xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an.

Để đẩy nhanh, có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-TC/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã có Kế hoạch 337/KH-BCA-X11 ngày 19-12-2016 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đề ra 6 hướng triển khai cụ thể như sau:

Thứ nhất, ngay sau khi có Kế hoạch số 337 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 11 ngày 28-2-1017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

{keywords}
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

 

Thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ còn tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 17 ngày 24-1-2019 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quan tâm, phối hợp kiểm tra, giám sát lực lượng Công an trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; từ đó phản ánh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để đẩy mạnh, nhân rộng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Căn cứ Chỉ thị số 11 và Thông tri số 17 của Tỉnh ủy, 13/13 huyện, thị, thành ủy đã ban hành chỉ thị, thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động của lực lượng Công an trong thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thứ hai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề “Xây dựng phong cách người cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo xây dựng kỷ yếu hội thảo, gồm 53 báo cáo tham luận của các đồng chí trong Ban Giám đốc và các trưởng, phó phòng, trưởng công an các huyện, thành, thị; đồng thời mời 9 nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn làm rõ nội hàm chủ đề của Cuộc vận động. Sau hội thảo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Công an tỉnh đã yêu cầu 100% các đơn vị cơ sở tổ chức hội thảo, tọa đàm về Cuộc vận động gắn với thực tiễn công tác của từng lực lượng, đơn vị; yêu cầu 100% cán bộ, chiến sỹ viết bản cam đoan bằng tay thực hiện Cuộc vận động.

Phát động 100% cán bộ, chiến sỹ viết bài tham luận trình bày nhận thức về Cuộc vận động. Công an tỉnh tổ chức chấm, phân loại, kết quả có 86% đạt yêu cầu, số bài không đạt yêu cầu được hướng dẫn viết lại, chấm tiếp. Ban Giám khảo đã lựa chọn những bài viết chất lượng để chấm chung khảo, trao thưởng cho 34 bài (5 giải Nhì, 5 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, không có giải Nhất).

Thứ 3, Công an tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tại các đơn vị cơ sở để đánh giá chính xác kết quả triển khai thực hiện, phát hiện mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng, đồng thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại yêu cầu đề ra những biện pháp khắc phục. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và chỉ đạo nhân rộng một số mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả như:

- Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, bố trí phó, trưởng công an huyện phụ trách lĩnh vực cảnh sát điều tra, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đội trưởng cảnh sát giao thông, đội trưởng cảnh sát điều tra không phải là người địa phương và không bố trí cán bộ chiến sỹ có người thân công tác ở cùng một đơn vị. 

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ban hành quy định phân loại thi đua cá nhân hằng tháng; hướng dẫn chấm điểm thi đua hằng năm đối với khối công an huyện, thành, thị và chấm điểm thi đua hằng tháng khối phòng (với các tiêu chí chấm điểm cụ thể, đánh giá toàn diện trên các mặt công tác) làm căn cứ để xét thi đua năm bảo đảm chính xác, khách quan, tránh cảm tính, hình thức, tạo sự đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua hiệu quả.

- Tăng cường việc giao, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đối với các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh.

Thứ 4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ còn chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tổ chức phê bình và tự phê bình; thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thực hiện nêu gương, nhất là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện, trong quan hệ công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tỷ lệ 90,2% nhân dân hài lòng đối với lực lượng Công an. Ban hành Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Thứ 5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ còn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ gồm 11 lĩnh vực với 139 thủ tục hành chính được thực hiện ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tổ chức làm việc ngày thứ 7 để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của công dân. Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2017, 2018, Công an tỉnh Phú Thọ đều được xếp loại xuất sắc (năm 2017 đứng thứ 6/63; năm 2018 đứng thứ 3/63 đơn vị Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Thứ 6, để nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động, đưa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chương trình số 95 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gồm một chuỗi các hoạt động công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong đó trọng tâm là tổ chức Hội thi Báo cáo viên thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

Đây là một nội dung hoàn toàn mới, đối tượng dự thi là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở và một đồng chí đội trưởng xuất sắc của đơn vị; là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức học hỏi, nghiên cứu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, thể hiện tích cực vai trò “nêu gương” trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các mặt công tác, liên tiếp trong 2 năm (2017, 2018), Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh nhận được 20 thư khen, thư cảm ơn của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và nhân dân; 169 lượt tập thể và hằng trăm lượt cá nhân được biểu dương gương “người tốt, việc tốt”...

Duy Linh - Ảnh Văn Lợi

tin nổi bật

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Sen lần thứ nhất vào ngày 19/5

Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 với chủ đề "Sen Ngày Mới" sẽ khai mạc vào ngày 19/5. Đây được xem là một sự kiện Văn hoá - Du lịch - Nghệ thuật - Thể thao đặc biệt hướng đến việc trở thành một sự kiện thường niên của Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen

Ban Tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 vừa ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen, cung cấp các thông tin chính thống liên quan đến Lễ hội phục vụ độc giả và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện

Hôm qua (12/5), UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn năm 2022.

Nam Định sắp có cầu Bến Mới vượt sông Đáy

Cầu Bến Mới trên Quốc lộ 38B vượt sông Đáy (Nam Định) thuộc Dự án dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF) vừa được khởi công.

Bình Phước: Đặt mục tiêu 70% người dân thành thạo ứng dụng “Binh Phuoc Today”

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 9/3/2022 về Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng “Binh Phuoc Today” sử dụng trên thiết bị thông minh.

Lai Châu: Kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nam Định quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngay từ những tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp cho toàn tỉnh Nam Định hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022.

Kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với tuyến cao tốc Bắc Nam

Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, nhất là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Lai Châu tạo đột phá mới trong cải cách hành chính

Cả hệ thống chính trị cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo ra bước đột phá mới trong cải cách hành chính cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022.

Nam Định đạt chỉ số PCI cao nhất trong 5 năm

Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 24 trong Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vượt 16 bậc so với năm 2020. Đây là vị trí cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Nhiều tín hiệu tích cực từ hoạt động đầu tư xây dựng ở Nam Định

Nhờ triển khai nhiều giải pháp theo hướng đồng bộ nên hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định quý 1 năm 2022 có những tín hiệu tích cực.

Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Sáng 5/5,UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nam Định: Tạo bước ngoặt trong phát triển kinh tế xã hội

Những dự án đầu tư quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra những sản phẩm công nghiệp chủ lực, có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nam Định chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games 31

Để chuẩn bị cho sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Nam Định đã tập trung đầu tư nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất. Đồng thời tuyển chọn, đào tạo lực lượng tình nguyện viên và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia.

Hà Giang: Khai mạc Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022

Tối 26/4, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022.