ĐH

Cập nhập tin tức ĐH

Việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy tốt hơn vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng, chống dịch COVID-19...

Cán bộ và công tác cán bộ cố ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng yếu, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng

Kế thừa tinh thần của các đại hội trước đó, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, bảo đảm đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/6/2021, thay mặt Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII: 10 nhiệm vụ chủ yếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Ngãi đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quảng Ngãi chia làm 2 đợt: Đợt 1 là trong năm 2021, đợt 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Thủ tướng Phạm Minh Chính thành lập Ban chỉ đạo trung ương tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện theo Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng cần phải được đẩy mạnh hơn, thực hiện mạnh mẽ hơn

Điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII là yêu cầu việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng cần phải được đẩy mạnh hơn, thực hiện mạnh mẽ hơn, với những giải pháp đầy đủ, đồng bộ hơn trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư.

Thể chế trọng người tài sẽ bảo đảm sự bình đẳng và công bằng xã hội

Theo TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thể chế trọng người tài sẽ giúp chính quyền trở nên trí tuệ hơn, qua đó có thể hiện thực hóa được các mong đợi của các thành viên trong cộng đồng xã hội.

Khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình đưa quyết sách của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội XIII đã bổ sung, cụ thể thêm một bước tư tưởng phục vụ nhân dân trong đường lối chủ trương của Đảng.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, “kinh tế số”, “phát triển kinh tế số” được nhắc nhiều lần

Việc phát triển kinh tế số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cũng là đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII: Đất nước phát triển, thịnh vượng hơn để đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”

Hàng loạt mục tiêu phát triển rất cao, đòi hỏi có khát vọng bền bỉ đã được đặt ra tại Đại hội XIII của Đảng.

Hạnh phúc của nhân dân là mục đích tối thượng gắn với lợi ích quốc gia dân tộc trong xu thế hội nhập

Yếu tố “hạnh phúc” là một điểm nhấn trong các văn kiện lần này. Điều này đã trở lại đúng tinh thần phương pháp luận cách mạng, nhân văn Hồ Chí Minh.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII: Ba bước sử dụng người tài

Trong quá trình sử dụng con người, chúng ta có 3 bước. Bước 1 là phát hiện, bước 2 là bồi dưỡng và bước 3 là sử dụng.

Mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải thực sự là tấm gương

Văn kiện Đại hội XIII có nêu, tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong; tình trạng tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nguy cơ mà còn là thách thức, đe dọa sự tồn vong của công cuộc đổi mới và chế độ.

Cập nhật những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy tại trường Chính trị

Trường Chính trị tỉnh Hà Giang cập nhật những điểm mới công tác xây dựng Đảng của Đại hội XIII đưa vào giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Huyện Côn Đảo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Huyện ủy Côn Đảo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thành phố nêu cao tính tiên phong, quyết tâm hành động

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh-thông minh-hiện đại;” phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.