tThực chất đằng sau những lời nói và việc làm trái ngược của Trung Quốc là gì?