SGK mới sẽ khuyến khích học sinh dám đặt câu hỏi cho giáo viên