tài chính xanh

Cập nhập tin tức tài chính xanh

82% khách hàng Việt Nam mong muốn ngân hàng hay tổ chức tín dụng của họ trở nên bền vững trong tương lai.