Cuộc chiến Biên giới năm 1979: Lịch sử phải được nhìn nhận với sự thật đầy đủ