Công bố phương án thi THPT 2017: Tăng câu hỏi, thời gian các bài tổ hợp