Đánh thuế nhà: Nhà trên 700 triệu đồng sẽ bị đánh thuế tài sản