Doanh nghiệp đăng ký vốn 6,3 tỷ USD không còn tồn tại