Giá dầu xuống đáy: Múc thêm 2 triệu tấn 'cứu' tăng trưởng