Đá mặt trăng 600.000 USD sẽ được tạc thành tượng Phật đặt tại chùa Tam Chúc