Lái xe ngược chiều cao tốc: Sát nhân máu lạnh, chưa thoát kiếp ăn lông ở lỗ