Lỗi thiết bị điện, Mercedes triệu hồi xe nguy cơ cháy