Người đàn ông lấy tay che mặt sau khi bấm được biển số 'đại hạn'