Đoàn xe hộ tống của ông Donald Trump gặp tai nạn - VietNamNet