Tranh khách xe cỏ, Mercedes, BMW, Camry đời cũ xuống giá 300 triệu