Sân Thiên Trường vỡ giá vé, đắt ngang tuyển Việt Nam đá