Việt Nam vs Indonesia: Hữu Thắng chuẩn bị đấu Riedl như thế nào?