Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ tại Lạng Sơn

Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Chương trình phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo giai đoạn 2014-2020.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm phía đông bắc Tổ quốc, toàn tỉnh có 226 xã phường, thị trấn, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 84%, sinh sống chủ yếu ở vùng cao, vùng sâu địa hình phức tạp, giao thông đi lại xa trung tâm huyện tỉnh, đời sống các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ tại Lạng Sơn
 Một hộ dân ở huyện Văn Lãng được hỗ trợ nuôi ong mật

Trong những năm qua, kết quả giảm nghèo đều đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đề ra. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao ở những xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nguyên nhân do các chương trình, dự án giảm nghèo triển khai chưa đồng bộ; chính sách, chương trình giảm nghèo chủ yếu là ngắn hạn và còn chồng chéo; nguồn lực cho giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu và còn phân tán; thiếu các giải pháp cụ thể, gắn kết thực hiện chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ; đặc biệt việc phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện giữa các ngành, các cấp, các Ban chỉ đạo chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số huyện, xã chưa quyết liệt; tính chủ động và sự tham gia của người dân thấp, thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật; một bộ phận người dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 toàn tỉnh đã giảm 3,02% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2012. Cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo từ 21,02% năm 2012 giảm còn 18% năm 2013; tổng số hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách người có công còn 69 hộ, hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách BTXH còn 3417 hộ. Tổng số hộ cận nghèo là 20.522 hộ tương đương 11,12%.

Toàn tỉnh còn 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Bình Gia 49%, Văn Quan 37,32%, Đình Lập 40,88%. Toàn tỉnh còn 62 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên (trong đó xã có tỷ lệ 70% trở lên là 10 xã, xã có tỷ lệ từ 60%<70% là 12 xã, còn lại là 30 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 50%<60%, 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo 40%<50%), có 21 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% đến dưới 40%, có 61 xã tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 29% và có 82 xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và đạt mục tiêu Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 23/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh xây dựng Chương trình phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo giai đoạn 2014-2020.

Mục đích của chương nhằm làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, giúp hộ nghèo lập kế hoạch phát triển kinh tế, tạo thu nhập và nâng cao khả năng tiếp thu, tiếp cận thông tin và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước trong công tác giảm nghèo.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Mục tiêu chung của chương trình: Giai đoạn 2014-2015: Thực hiện thí điểm Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ trên địa bàn huyện Bình Gia, Đình Lập. Mỗi cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện mỗi năm nhận giúp đỡ 1-2 hộ gia đình thoát nghèo. Phấn đấu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo huyện Bình Gia, Đình Lập giảm từ 5% trở lên.

Giai đoạn 2015-2020: Thực hiện nhân rộng mô hình thí điểm trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ từ 3.000 hộ nghèo trở lên. Đảm bảo 70% số hộ nghèo được nhận sự trợ giúp thoát nghèo bền vững.

Đối tượng thực hiện gồm tất cả các cơ quan, các đơn vị, các cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó nòng cốt là UBND các huyện, thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác.

Đối tượng nhận giúp đỡ, hỗ trợ là những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tập trung vào nhóm hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ưu tiên nhóm hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội.

Nội dung trợ giúp gồm: Nhu cầu của gia đình cần được giúp đỡ để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ công cụ, phương tiện, vật tư sản xuất, cây, con, giống vốn. Vật tư, vật liệu để xây dựng chuồng trại chăn nuôi; phương tiện, dụng cụ phục vụ đời sống, sinh hoạt. Hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn và tư vấn giới thiệu việc làm. Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với những hộ nghèo không có khả năng tự cải tạo được về nhà ở. Hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội công về giảm nghèo như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ y tế, trợ giúp pháp lý...

Theo lộ trình, giai đoạn 1 (2014-2015): Thực hiện thí điểm Chương trình Vận động giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ trên địa bàn huyện Bình Gia, Đình Lập. Vận động mỗi cơ quan, phòng, ban, đơn vị, trường học, mỗi tổ chức đoàn thể nhận giúp đỡ, hỗ trợ 1-2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã, thị trấn có khả năng thoát nghèo trong năm để thực hiện.

Giai đoạn 2 (2015-2020): Triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, vận động các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị, đoàn thể mỗi năm phải nhận giúp đỡ ít nhất 1-2 hộ thoát nghèo. Năm 2020, tổng kết chương trình hỗ trợ.

Qua những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh, có thể nói nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về chương trình giảm nghèo từng bước được nâng cao; cơ sở vật chất, kinh tế - xã hội ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn đã được cải thiện đáng kể, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

 
Xử lý Xoilac.tv và các 'website lậu' ăn cắp bản quyền như thế nào?
Xử lý Xoilac.tv và các 'website lậu' ăn cắp bản quyền như thế nào?
Tin công nghệicon  21/09/2018 

Xoilac.tv cùng 17 website “lậu” khác bị chặn truy cập do vi phạm bản quyền ASIAD 2018.

 
Chuyển đổi số: Cơ hội để MobiFone “tái sinh” và trường tồn
Chuyển đổi số: Cơ hội để MobiFone “tái sinh” và trường tồn
Thông tin & Truyền thôngicon  21/09/2018 

Đoàn công tác Bộ TT&TT do Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, đại diện các đơn vị Cục Vụ liên quan, đã có buổi làm việc tại Tổng Công ty MobiFone để định hướng phát triển một MobiFone mới.

 
Bộ TT&amp;TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
Bộ TT&TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
Tin công nghệicon  19/09/2018 

Hai đơn vị thuộc Bộ là Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông sẽ đi tiên phong trong việc trả hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân thông qua thoả thuận hợp tác với VNPost.

 
SIM 11 số đầu 0169, 0186.3, 0199.3 bắt đầu chuyển sang SIM 10 số
SIM 11 số đầu 0169, 0186.3, 0199.3 bắt đầu chuyển sang SIM 10 số
Viễn thôngicon  17/09/2018 

Đợt chuyển SIM 11 số về 10 số này được thực hiện với đầu số 0169 của Viettel, 0186.3 của Vietnamobile và 0199.3 của Gmobile.

 
Hôm nay, các đầu số 0120, 0124, 0169.66, 0186.2, 0186.4, 0199.2 chuyển về 10 số
Hôm nay, các đầu số 0120, 0124, 0169.66, 0186.2, 0186.4, 0199.2 chuyển về 10 số
Viễn thôngicon  15/09/2018 

Đây là đợt chuyển đổi mã mạng đầu tiên, đánh dấu việc các thuê bao di động 11 số tại Việt Nam chính thức được chuyển về thuê bao 10 số.

Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc
Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc
Viễn thôngicon  15/09/2018 

Từ 15/9, tất cả SIM di động 11 số tại Việt Nam sẽ lần lượt được đổi về 10 số. Tuy nhiên, người dân chỉ nên đổi danh bạ 11 số về 10 số sau ngày 7/10, khi các nhà mạng hoàn tất kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam
Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam
Viễn thôngicon  14/09/2018 

Tại buổi trao đổi với lãnh đạo Bộ TT&TT, Phó chủ tịch Facebook cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hình thành nhóm làm việc chung giữa Facebook với cơ quan quản lý Việt Nam.

"FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc"
"FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc"
Tin công nghệicon  14/09/2018 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn FPT, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị FPT đưa tinh thần phụng sự Tổ quốc vào văn hóa vốn đã rất độc đáo của doanh nghiệp này.

Kịch bản chuyển đổi SIM 11 số Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile
Kịch bản chuyển đổi SIM 11 số Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile
Viễn thôngicon  13/09/2018 

Kể từ ngày 15/9, Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile sẽ bắt đầu chiến dịch chuyển đổi mã mạng nhằm đưa tất cả các thuê bao di động 11 số về định dạng 10 số.

Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo
Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo
Chính trịicon  13/09/2018 

Phó Thủ tướng thường trực khẳng định, xây dựng nền giáo dục mở và thông minh cho toàn dân là nền tảng để thúc đẩy sáng tạo.

Công điện của Bộ TT&amp;TT về việc ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut
Công điện của Bộ TT&TT về việc ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut
Thông tin & Truyền thôngicon  12/09/2018 

Bộ TT&TT vừa có công điện gửi Sở TT&TT các tỉnh, TP; các DN bưu chính, viễn thông, về việc chủ động ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut.

Quyền Bộ trưởng TT&amp;TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi
Quyền Bộ trưởng TT&TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi
Chính trịicon  12/09/2018 

Theo quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, CMCN 4.0 sẽ tạo cơ hội cho sự phát triển bứt phá, cho những ai dám chấp nhận thay đổi.

Quyền Bộ trưởng TT&amp;TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng
Quyền Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng
Chính trịicon  11/09/2018 

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần sử dụng cơ hội chuyển đổi số để làm ASEAN trở nên phẳng hơn. 

Chuyển đổi số: Bước chạy đà để tạo phát triển bứt phá của ASEAN
Chuyển đổi số: Bước chạy đà để tạo phát triển bứt phá của ASEAN

Với 125.000 người dùng mới truy cập Internet tăng thêm mỗi ngày, nền kinh tế số ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể.

Đăng ký tên miền quốc gia '.vn' chỉ bằng 'click chuột'
Đăng ký tên miền quốc gia '.vn' chỉ bằng 'click chuột'
Viễn thôngicon  11/09/2018 

Việc đăng ký tên miền “.vn” sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền “.vn” trong thời gian tới.

Lịch chuyển đổi SIM 11 thành 10 số của Viettel, MobiFone, VinaPhone
Lịch chuyển đổi SIM 11 thành 10 số của Viettel, MobiFone, VinaPhone
Viễn thôngicon  10/09/2018 

Việc chuyển đổi SIM 11 số về 10 số sẽ được chính thức thực hiện kể từ 0h00 ngày 15/9/2018. Tất cả các thuê bao di động tại Việt Nam đều bị tác động bởi đợt chuyển đổi này.

Kết hợp Công nghệ và Tuyên truyền vì mục tiêu cường quốc ICT
Kết hợp Công nghệ và Tuyên truyền vì mục tiêu cường quốc ICT
Viễn thôngicon  06/09/2018 

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng xác định Bộ sẽ tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi để hai mảng Công nghệ và Tuyên truyền cùng hợp tác, cùng phát triển vì một cường quốc về ICT.

Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống mã độc đào tiền ảo quy mô lớn
Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống mã độc đào tiền ảo quy mô lớn
Bảo mậticon  05/09/2018 

Cuộc diễn tập với tên gọi ACID 2018 được tổ chức nhằm đối phó với thách thức ngày một lớn hơn của mã độc đào tiền, 1 trong 10 nguy cơ lớn của an toàn thông tin thế giới.

Cục Báo chí lập đường dây nóng nhận tin giả mạo nhà báo
Cục Báo chí lập đường dây nóng nhận tin giả mạo nhà báo
Chính trịicon  31/08/2018 

Cục Báo chí (Bộ TT&TT) lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin để ngăn chặn việc giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN