Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ tại Lạng Sơn

Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Chương trình phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo giai đoạn 2014-2020.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm phía đông bắc Tổ quốc, toàn tỉnh có 226 xã phường, thị trấn, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 84%, sinh sống chủ yếu ở vùng cao, vùng sâu địa hình phức tạp, giao thông đi lại xa trung tâm huyện tỉnh, đời sống các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ tại Lạng Sơn
 Một hộ dân ở huyện Văn Lãng được hỗ trợ nuôi ong mật

Trong những năm qua, kết quả giảm nghèo đều đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đề ra. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao ở những xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nguyên nhân do các chương trình, dự án giảm nghèo triển khai chưa đồng bộ; chính sách, chương trình giảm nghèo chủ yếu là ngắn hạn và còn chồng chéo; nguồn lực cho giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu và còn phân tán; thiếu các giải pháp cụ thể, gắn kết thực hiện chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ; đặc biệt việc phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện giữa các ngành, các cấp, các Ban chỉ đạo chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số huyện, xã chưa quyết liệt; tính chủ động và sự tham gia của người dân thấp, thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật; một bộ phận người dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 toàn tỉnh đã giảm 3,02% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2012. Cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo từ 21,02% năm 2012 giảm còn 18% năm 2013; tổng số hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách người có công còn 69 hộ, hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách BTXH còn 3417 hộ. Tổng số hộ cận nghèo là 20.522 hộ tương đương 11,12%.

Toàn tỉnh còn 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Bình Gia 49%, Văn Quan 37,32%, Đình Lập 40,88%. Toàn tỉnh còn 62 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên (trong đó xã có tỷ lệ 70% trở lên là 10 xã, xã có tỷ lệ từ 60%<70% là 12 xã, còn lại là 30 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 50%<60%, 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo 40%<50%), có 21 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% đến dưới 40%, có 61 xã tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 29% và có 82 xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và đạt mục tiêu Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 23/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh xây dựng Chương trình phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo giai đoạn 2014-2020.

Mục đích của chương nhằm làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, giúp hộ nghèo lập kế hoạch phát triển kinh tế, tạo thu nhập và nâng cao khả năng tiếp thu, tiếp cận thông tin và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước trong công tác giảm nghèo.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Mục tiêu chung của chương trình: Giai đoạn 2014-2015: Thực hiện thí điểm Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ trên địa bàn huyện Bình Gia, Đình Lập. Mỗi cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện mỗi năm nhận giúp đỡ 1-2 hộ gia đình thoát nghèo. Phấn đấu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo huyện Bình Gia, Đình Lập giảm từ 5% trở lên.

Giai đoạn 2015-2020: Thực hiện nhân rộng mô hình thí điểm trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ từ 3.000 hộ nghèo trở lên. Đảm bảo 70% số hộ nghèo được nhận sự trợ giúp thoát nghèo bền vững.

Đối tượng thực hiện gồm tất cả các cơ quan, các đơn vị, các cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó nòng cốt là UBND các huyện, thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác.

Đối tượng nhận giúp đỡ, hỗ trợ là những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tập trung vào nhóm hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ưu tiên nhóm hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội.

Nội dung trợ giúp gồm: Nhu cầu của gia đình cần được giúp đỡ để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ công cụ, phương tiện, vật tư sản xuất, cây, con, giống vốn. Vật tư, vật liệu để xây dựng chuồng trại chăn nuôi; phương tiện, dụng cụ phục vụ đời sống, sinh hoạt. Hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn và tư vấn giới thiệu việc làm. Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với những hộ nghèo không có khả năng tự cải tạo được về nhà ở. Hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội công về giảm nghèo như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ y tế, trợ giúp pháp lý...

Theo lộ trình, giai đoạn 1 (2014-2015): Thực hiện thí điểm Chương trình Vận động giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ trên địa bàn huyện Bình Gia, Đình Lập. Vận động mỗi cơ quan, phòng, ban, đơn vị, trường học, mỗi tổ chức đoàn thể nhận giúp đỡ, hỗ trợ 1-2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã, thị trấn có khả năng thoát nghèo trong năm để thực hiện.

Giai đoạn 2 (2015-2020): Triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, vận động các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị, đoàn thể mỗi năm phải nhận giúp đỡ ít nhất 1-2 hộ thoát nghèo. Năm 2020, tổng kết chương trình hỗ trợ.

Qua những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh, có thể nói nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về chương trình giảm nghèo từng bước được nâng cao; cơ sở vật chất, kinh tế - xã hội ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn đã được cải thiện đáng kể, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Thông tin & Truyền thôngicon  01/03/2019 

 Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung ương 2019 của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

 
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Viễn thôngicon  24/12/2018 

Các doanh nghiệp Viettel, VNPT, MobiFone, FPT... đã trình bày và giới thiệu các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, an ninh mạng đã được triển khai thành công tại Việt Nam để áp dụng tại Myanmar.

 
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Thông tin & Truyền thôngicon  21/12/2018 

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam phải đi đầu, vươn lên trong làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để chúng ta hùng mạnh.

 
Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Thông tin & Truyền thôngicon  17/12/2018 

Sáng nay tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về biển đảo cho báo giới.

 
CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
Tin công nghệicon  14/12/2018 

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tại phiên khai mạc Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và CNTT 2018.

 
"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt.

1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Nhiều số liệu quan trọng về lĩnh vực an toàn thông tin mạng của Việt Nam đã được chia sẻ tại buổi họp giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Thông tin & Truyền thôngicon  08/12/2018 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Nhiệm vụ chính của các chuyên gia ATTT tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia là giám sát, theo dõi an toàn không gian mạng, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm xu hướng, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.

Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Thông tin và truyền thông phải đi trước một bước trong tiến trình hội nhập, nhất là trong kỷ nguyên 4.0.

Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Bảo mậticon  30/11/2018 

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 350.000 thiết bị IoT công khai trên mạng Internet, hầu hết trong số này là các thiết bị camera giám sát, router. Trong đó, khoảng 40% thiết bị có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng ATTT đã biết.

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Thông tin & Truyền thôngicon  29/11/2018 

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.

TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

TP.HCM triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh đã tròn 1 năm, với 4 trung tâm thuộc đề án giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bộ TT&amp;TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Bộ TT&TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

Đây là món quà xuân đầy ý nghĩa của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng những người làm công tác xuất bản, in và phát hành gửi tới cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo.

'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Có khách hàng sẽ có tất cả. Nếu VNPost cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu của VNPost sẽ lên nhiều lần”.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Viễn thôngicon  27/11/2018 

Đây là một trong những hệ thống trọng điểm quốc gia, nơi tích hợp với hệ thống của các nhà mạng, thiết lập lịch chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu chuyển mạng tập trung của cả nước.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
Viễn thôngicon  24/11/2018 

Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, sự phát triển lớn mạnh của ngành ICT có đóng góp không nhỏ bởi những ý kiến phản biện mang tính học thuật cao của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam.

Muốn thay đổi, phải bắt đầu từ người đứng đầu
Muốn thay đổi, phải bắt đầu từ người đứng đầu
Thông tin & Truyền thôngicon  24/11/2018 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định muốn thay đổi phải bắt đầu từ người đứng đầu.

Công điện của Bộ TT&amp;TT về việc ứng phó với bão số 9
Công điện của Bộ TT&TT về việc ứng phó với bão số 9
Thông tin & Truyền thôngicon  24/11/2018 

Bộ trưởng TT&TT gửi công điện tới Sở TT&TT các tỉnh, TP; các DN bưu chính, viễn thông, về việc chủ động ứng phó với bão số 9.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN