Bệnh viện nợ tiền

Cập nhập tin tức Bệnh viện nợ tiền

Theo Sở Y tế TP.HCM, chi phí phát sinh trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của các bệnh viện trong 3 năm chưa được cơ quan Bảo hiểm thanh toán.