Cộng sản

Cập nhập tin tức Cộng sản

'Quốc hội đầu tiên có nhiều đảng phái'

Câu nói ngày nào của Bác Hồ mãi mãi là kim chỉ nam cho các đại biểu Quốc hội từ khóa đầu cho tới hiện nay.

Cuộc cách mạng chuyển xoay vận mệnh dân tộc

Tại Tuyên Quang, hơn 100 nhà nghiên cứu, chuyên gia chính trị, quân sự hôm qua cùng nhìn lại Cách mạng Tháng 8 lịch sử.