Cortex® XSOAR

Cập nhập tin tức Cortex® XSOAR

Xây dựng SOC tự động, thông minh với Cortex XSOAR

Nền tảng học máy Cortex® XSOAR đàm bảo cho các trung tâm điều hành an ninh của khách hàng hoạt động bảo mật tinh gọn và hiệu quả hơn.